Musée Olympique, Lausanne (2007)

Musée Olympique, Lausanne 05.05.2007
(Musée Olympique, Lausanne - 2007 )

Chevaliers

  • Franz Graf
  • Karl Grossmann
  • Nadine Haus
  • Marlyse Pantalone
  • Suzanne Rota
  • Tadeusz Senn